23.07.2020
Protokoll fra Årsmøtet NOHA 2020

Årsmøtet ble avholdt som planlagt med representanter for flere klubber tilstede i Lørenhallen onsdag 17. juni kl. 18.00. Les protokollen her.

Protokoll årsmøte NOHA 2020
Sted: Løren IshallTid: onsdag 17. juni 2020 kl. 1800 

 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter.
  Godkjent.

  Tilstede var:
  Kåre N. Østensen, styrets leder
  Bjørn Wiker, kasserer
  Jan Foyn, styremedlem
  Kai Konnerup, styremedlem
  Øivind Moltzau, styremedlem

  Hilde Sandnes Lenschow, Michael Markusson (MS Wild Pigs), Holger Tokerud (Grüner), Bjørn Haakenstad (RIL Boys), Odd S. Midttun (Lambertseter) Audun Grønvold (Lambertseter), Ken Thomle (Progress), Tom P. (Progress), Roar Gjertsen(Jutul).
   
 2. Godkjenne dagsorden. 
  Godkjent.
   
 3. Velge dirigent og sekretær, som også underskriver referatet fra årsmøtet. 
  Kåre N. Østensen leder møtet. Michael Markusson skriver protokoll. Roar Gjertsen skriver under på protokollen fra møtet.
   
 4. Utdeling av premier og utmerkelser. 
  Pokaler ble delt ut til serievinnerne sesongen 2019/2020: 
  1. div: Manglerud Old Stars. 
  2. div: MS Wild Pigs.
  3. div: Progress Old Panthers
   
 5. Behandling av styrets beretning for det forløpne år. 
  Styrets beretning ble gjennomgått.

  Det ble diskutert omkring hvorfor NOHA ikke får tilgang til isfordeling i hallene som driftes av Oslo Kommune. Møtet oppfordret styret til å arbeide målrettet for å få tilgang til isfordeling og å prioritere denne oppgaven og skrive et brev med grundig argumentasjon, blant annet at det er viktige personer for Norsk ishockey som spiller i Veteran, for eksempel foreldre som er trene for yngre årsklasser, spillere som tidligere har spilt aktivt på klubblag og landslag, og så videre.

  Det ble snakket om lagene som spiller utenfor NOHA, i Drammen, Tønsberg, Mjøsregionen og flere steder. Hva kan oppsiden være ved å organisere seg i NOHA? Kan det for eksempel være tilgang til istid?

  Styrets beretning ble godkjent.
   
 6. Regnskap med revisjonsinnberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet for styret. 
  Regnskapet ble godkjent med ansvarsfrihet for styret.

  Budsjettet for 2020/2021: Det ble foreslått fra Lambertseter at det opprettes en post for kostnader til leie av ishall for avvikling av seriespillet.

  Budsjettet ble forøvrig godkjent.
   
 7. Behandle innkomne forslag. 
  Forslag må være sendt til post@veteranhockey.no asap. 
   
  1. Forslag fra styret:
   Serieoppsett. 
   Det ble ikke lagt frem noe forslag til serieoppsett. Det er ved en inkurie kommet feil i innkallingen. Meningen var å få i gang en diskusjon om serieoppsettet til bruk for styrets videre arbeide med oppsettet for sesongen 2020/2021.

   Det ble diskutert serieoppsett. Noen lag ønsker 12 kamper, andre ønsker 18. Dette kommer an på antall lag i hver divisjon.

   Det ble foreslått at lagene ble flyttet opp eller ned fra 2. divisjon fra oppsettet i 2019/2020 alt ettersom hvilken side av midtstreken lagene endte i serien.

   Jar, Jutul, Progress, Ski, Skedsmo, Grüner er mulige lag for en divisjon 50+. Det må i så fall være et skarpt skille for at det ikke skal vannes ut.

   Styret ble oppfordret til å være grundige og fordele lagene til seriespillet etter ferdigheter og sportslige prinsipper.

    
  2. NOHA har endel midler. I NOHA statutter står det at disse tilfaller NIHF dersom NOHA skulle opphøre. Vi håper selvfølgelig at dette aldri skjer, men intet er sikkert i disse tider. 
   Forslag fra Kåre N. Østensen: Statuttene endres til «Ved opphør av NOHA tilfaller verdier og midler til et fond/ stiftelse. NOHA- Stiftelsen til utvikling av yngre spillere og utøvere på nye steder.
   Så nærmere definisjoner for tildeling. Stiftelsen styres av avgående styre.

   Kåre N. Østensen foreslo også at NOHA kan tildele penger til Lørenskog Ishockey v/Bjørn Nordby, Hans handicap-lag, eller Scott Winkler-stiftelsen, eller lignende.

   Årsmøtet synes begge disse forslagene er en god idé og ba styret utarbeide mer konkret forslag og sende ut på høring til klubbene, eventuelt fremme forslag på neste årsmøte.
    
  3. Forslag fra Lambertseter: Styres tillegges fullmakt til å disponere inntil 3% av egenkapitalen til uforutsette utgifter eller øvrige disposisjoner styret måtte finne for godt innenfor NOHAs formål.

   Vedtak: Forslaget ble stemt over og godkjent og føres inn i NOHAs statutter.

    
 8. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og andre avgifter. 
  Budsjett ble godkjent under posten Årsregnskap.

  Kontingenter og andre avgifter: Hva gjør man hvis det samles inn serieavgift og det ikke blir noen serie? NOHA arbeider som om seriespillet kan gå som normalt. Dersom det viser seg at det blir annerledes tar NOHA stilling til dette når og hvis det materialiserer seg.
   
 9. Velge styret, revisorer og valgkomité. 
  Kåre N. Østensen ble valgt som leder for et år
  Hilde Sandnes Lenschow ble valgt for to år
  Michael Markusson ble valgt for to år
  Øivind Moltzau ble valgt for et år
  Kai Konnerup er ikke på valg
  Bjørn Wiker er ikke på valg.

  Som revisor ble Trond Bjerke valgt for 1 år.

  Til valgkomité ble Terje Nyhaug og Kåre N. Østensen valgt.

  Torill Semmerud takkes for god innsats som styremedlem i NOHA.

  Jan Foyn takkes av for flott innsats gjennom flere år for NOHA. Jan Foyn kan benyttes som konsulent for NOHA ved behov.

  ___

  Møtet ble avsluttet kl. 20.00.
  Løren 17. juni 2020

            A close up of a logo

Description automatically generated