06.04.2010
INNKALLING GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 6. mai 2010 kl. 19.00

 

Til lagene.
 
Vedlagt følger innkalling til det 25 Årsmøte.
 
Innkalling til Årsmøte
Til
NOHA’s
25 ordinære Årsmøte
6. Mai 2010 kl 1900
Kafeteriaen Løren Ishall
 
 
 
Til behandling foreligger:
1. Godkjennelsen av innkallingen og fullmakter
2. Godkjennelse av dagsorden.
3. Valg av dirigent og protokollfører for Årsmøtet.
4. Utdeling av premier og utmerkelser.
5. Behandling av styrets beretning for siste år.
6. Regnskap med revisjonsberetning.
7. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og avgifter.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Valg.
 
Forslag til Årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før Årsmøtet.
Det gjøres oppmerksom på at hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede.
Videre gjør styret oppmerksom på at alle kontingenter, serieavgifter og annet av økonomiske mellomværende må være oppgjort for at klubben kan ha tale- og stemmerett, før Årsmøtet.
Styrets beretning og regnskap vil være tilgjengelig på vår hjemmeside
 
Alle ønskes vel møtt!
www.veteranhockey.no ca en uke før Årsmøtet.