11.06.2021
Innkalling til årsmøte NOHA 2021

Innkalling til årsmøte i NOHA Sted: Furuset Forum Tid: onsdag 16. juni 2021 kl. 1800 NB!! ÅRSMØTET ER UTSATT TIL 25.AUG., SAMME TID OG STED!!

Innkalling til årsmøte i NOHA Sted: Furuset Forum
Tid: onsdag 16. juni 2021 kl. 1800

 1. Godkjenne innkalling og eventuelle fullmakter

 2. Godkjenne dagsorden

 3. Velge dirigent og sekretær, og en årsmøtedeltaker som underskriver referatet fra årsmøtet

 4. Behandling av styrets beretning for det forløpne år (vedlagt)

 5. Regnskap med revisjons innberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet for styret (vedlagt)

 6. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og andre avgifter (vedlagt)

 7. Velge styret, revisorer og valgkomité Valgkomitéens innstilling:

  Styret:
  Kåre N. Østensen stiller til gjenvalg som styrets leder for et år Øivind Moltzau er på valg som dommeransvarlig for to nye år Kai Konnerup er på valg som nestleder for to nye år
  Bjørn Wiker er på valg som kasserer for et år.

  Revisor:
  Trond Bjerke foreslås som revisor.

  Valgkomité:
  Terje Nyhaug og Kåre Østensen foreslås som valgkomité.

 8. Behandle innkomne forslag
  Forslag må være sendt til post@veteranhockey.no asap

page1image7507904

a) Vedtektsendring NOHAs midler i tillfelle opphør

I protokollen fra årsmøtet 2020, kom det under Innkomne forslag sak 7, avsnitt B, et innspill fra Styret om å forandre § 14 av vedtektene, om NOHA skulle måtte legges ned. Det kan bare gjøre på et ordinært årsmøte med 3⁄4-dels flertall for å bli legalt. Her står også det at midler og verdier i så fall tilfaller NIHF. Dette ønsker ikke Styret skal skje. Styret ønsker at midler og eiendeler gjøres om til et Fond, styrt av det siste styrets medlemmer. legalt. Styret ble bedt av årsmøtet 2020 å komme med forslag til årsmøtet 2021.

Forslag til ny § 14

Ǥ 14 Opprettelse av et fond
NOHA oppretter en fondskonto med middels risiko i bank med midler til bruk for støtte

til videre utvikling av hockeysporten i Norge.Fondet deler hvert år ut den årlige avkstningen av fondet, minus kostnader til administrasjon, gebyrer og annet. Forslag til gaver fra fondet fremmes innen utgangen av mai hvert år og kan presenteres til årsmøtet i mai/juni hvert år. Tildeling besluttes av styret i NOHA med to tredjedelers flertall innen utgangen av juni hvert år. Forslagsrett har alle klubber som driver veteranhockey. Midlene kan deles ut til klubb eller enkeltspillere, for eksempel drakter til et veteranlag eller hockeyskole for en ungdomsspiller. Styret i NOHA kan beslutte regler for søknader og administrasjon av fondet uten å gjøre vedtektsendringer for NOHA. Reglene skal offentliggjøres på NOHAs internettsider.»

Dette forslaget innebærer i tillegg følgende vedtektsendring:

Nåværende ordlyd:

«§ 14 Oppløsning.
Forslag om oppløsning kan kun behandles på ordinære årsmøter. Blir vedtak om

oppløsning fattet med minst 3⁄4 flertall, skal forbundets midler og eiendeler tilfalle Norges Ishockey Forbund.»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 15 Oppløsning.Forslag om oppløsning kan kun behandles på ordinære årsmøter. Blir vedtak om oppløsning fattet med minst 3⁄4 flertall, skal forbundets midler settes inn på NOHAs fondskonto. NOHA fond drives videre av det siste valgte styret etter reglene satt i vedtektenes § 14.»

9. Eventuelt

 

 

STYRETS BERETNING
Styret i NOHA for sesongen 2020/2021 har bestått av:

Kåre N. Østensen, pres/leder. Kai Konnerup, seriespillet. Hilde S. Lenschow, web. Bjørn Wiker, økonomi, Øivind Moltzau, dommere. Michael Markusson, sekretær.

Det har vært 2 fysiske styremøter, det 3., et nettmøte på Teams, styrt av Michael Markusson. Det ble skrevet saksliste/protokoll for dette, 27.10.20. Ett uformelt møte og ellers telefon/mail. Det vil bli avholdt ett eller to Styremøter til, alt etter utviklingen av mulig møtevirksomhet.

I 1. styremøte 18,08.20, måtte styret ta opp situasjonen vdr. Covid-19. Man henvendte seg til NIHF som ikke kunne si noe annet at vi måtte vente å se. Styret laget allikevel et forslag til serieoppsett etter påmelding og litt påtrykk. Trening kunne gjennomføres om de respektive lag fikk istid. Siden Oslo Idrettskrets// Oslo Ishockeykrets nå også bestemte over istiden på Furuset, opplevde flere lag å miste sine timer. Etter forhandlinger med Furuset, fikk NOHA 2 timer hver søndag kveld. Det betalte NOHA for, mot å sende regningen videre til aktuelle lag. Det ble bare ett lag som benyttet seg av dette tilbudet, noen timer. De har betalt og NOHA fikk rett etter en avslutning av leien med Furuset. Det ble i det hele tatt en meget forkortet trenings tid og etterhvert intet seriespill. NOHA hadde tenkt seg flere alternativer som enkel serie, osv. Dessverre intet gikk.

Det ble ikke noe fysisk årsting for NIHF. Web-møte på Teams. NOHA hadde fått mulighet til å si sitt om Strategiplanen, formelt og spesielt om Veteranutvalget. Formelt var det vanskelig å uttale seg, da det ikke fantes noen evaluering / resultat av Strategiplanen fra 2015-20219. Om Veteranutvalget spesielt, kommenterte NOHA med ønsket om et godt samarbeide osv.

NOHA hadde ved den anledningen merket seg at NIHF nå nærmet seg vårt forslag til å se på Veteranutvalget mer mot rekreasjon, slik som CARHA og EUROHA. På forespørsel om ordlyden vdr. Veteranutvalget som var noe uklar, forklarte Ottar E. at det bare var den formelle utnevnelsen som ble forandret. Det ble litt frem og tilbake om denne saken, evt. møter for å finne retningslinjer osv. Fra protokollen til FS styre etter møte nr 2 , 23.11.20 sak 2/15, ble det vedtatt å opprette et ad-hoc utvalg som skulle kom eme forslag til styresammensetning og arbeidsform til den 22.feb. Dette var svært forskjellig fra det NIHF tidligere hadde sagt. Dog, Veteranene var nevnt som mulige deltagere i et Rekreasjonsutvalg. NOHA var ikke nevnt spesielt. Ei heller fikk NOHA noen spørsmål, kontakt etc fra et Ad-Hoc-utvalg. I kommunikasjon med Ottar E. påpekte han at NOHA kunne fortsette som tidligere med sitt arbeide. Et par dager etter den 22 feb. 2021 forespurte NOHA til visepresident Lise K.Torgersen, lederen for bredde i NIHF, om hva som nå ville skje. Etter noe tid ble svaret at denne saken måtte utsettes pga. mange andre viktige oppgaver. I interne samtaler besluttet NOHA å avvente situasjonen. Dette har NOHA tatt til etterretning og fortsetter sitt vanlige arbeid til noe annet måtte komme fra NIHF.

Fra Furuset kom det nylig signaler om at det kanskje ville bli muligheter for is i sommer. Dette ble senere avkreftet.

I anledning åpningen av Sonja Hennie Ishall, var NOHA svært tidlig ute med forespørsel om istid. Kortversjonen av denne saken, ble at Oslo Idrettskrets ved Anleggs ansvarlig, ga beskjed om at NOHA/ Veteranene ikke var med ved is tildelingen. Politikerne ville prioritere barn og unge. Pussig beslutning, da NOHA er aktive i sene kveldstimer.Hockey fikk tildelt 4 timer, til Oslo Ishockeyklubb. Det er Oslo Skøyteklubb som skal drifte ishallen. NOHA vil kontakte OSK for å få til en avtale om istid for neste sesong. NOHA kan tenke seg å betale for dette osv. som forslag. Dette vil bli nødvendig, da tilgangen til is i Oslo blir vanskelig neste sesong. Ungdomshallen vil være stengt for oppussing og Nye Jordal Amfi stengt en uke i oktober for VM i bryting.

Siden denne sesongen stoppet helt opp og det ikke kom nye signaler fra NIHF ble det lite nasjonalt utviklings arbeide. Likeledes stoppet det internasjonale arbeidet opp. CARHA WC ble flyttet til 2022. Nylig fikk NOHA en forespørsel fra EUROHA om å være med på å gjennomføre EUROHA-CARHA WC i Riga 2024. NOHA har takket for tilbudet og vil komme tilbake til dette asap. EUROHA ønsket at NOHA fikk tak i SOHA og FOHA. Dette har vi ikke lykkes med, så langt.

Økonomien er under kontroll, med et lite underskudd. Se regnskapet.

På forrige årsmøte ble det en diskusjon om de finansene NOHA disponerer. I våre statutter står det at om NOHA blir oppløst, skal midlene tilfalle NIHF. Det ble derfor foreslått at disse midlene blir overført til et fond som det sittende styret skal bestemme over. Spesielt viktig er dette nå, hvis NIHF kommer med innspill som kan røre ved disse milene. Dette blir en bestemmelse som må tas på kommende årsmøte.

Styret innstiller på å gjenvelge hele styret med revisor og valgkomite. Dette av rent praktiske hensyn.

Mvh Kåre Ø.

page3image7800896