20.06.2019
Styremøte nr. 1 for sesongen 2019-2020

Styremøte nr. 1 for sesongen 2019-2020 ble avholdt tirsdag, 11.06.2019 i Løren Ishall, Vip-rommet kl.1800.

SAKSLISTE / PROTOKOLL.

Styremøte nr. 1 for sesongen 2019-2020. Tirsdag, 11.06.2019 , Løren Ishall, Vip-rommet kl.1800.

Fremmøtte:

                  Kåre Østensen, styrets leder

                  Jan Foyn, styremedlem

                  Kai Konnerup, styremedlem, serieansvarlig

                  Bjørn Wiker, styremedlem, økonomiansvarlig

                  Torill Semmerud, styremedlem

                  Øivind Moltzau, styremedlem, dommeransvarlig

                  Michael Markusson, møter som observatør for mulige oppgaver.

Alle innkalte møtte. Innkallingen ble godkjent og ingen hadde innvendinger på å benytte Løren ishall til møter. Alle fremmøtte presenterte seg og fortalte litt om sin bakgrunn.

Alle var enige i at målet er å gjøre så godt vi kan for å lage veteranhockeyen til noe bra.

Styremdlemmene skal holde en åpen dialog seg i mellom og ringe seller sende e-post om enkeltsaker og annet for å sikre god kommunikasjon i styret.

1) Styret konstitueres, oppgavefordeling v/K.Ø.

Oppgavefordeling:

Kåre Østensen vil som styrets leder jobbe med helheten og ta ansvar for styrearbeidet i NOHA.

Øyvind Moltzau er aktiv dommer i Veteranserien og vil jobbe sammen med Jan Foyn om dommerne; hva kan fobedres? Et par av dommerne slutter pga alder, hvordan sikre rekrutteringen?

Kai Konnerup ansvarer for serieoppsettet. Han skal ha kontakt med Ishockeyforbundet v/Grete Fjellstad og levere forslag til seriepoppsettet 2019/2020 innen 15.08. Det er ikke hvert år NOHA er hlet klare i tide, men vi passer på å være til stede når vi skal og så får vi purre på de lagene som er sent ute.

Bjørn Wiker fortsetter som økonomiansvarlig.

Torill Semmerud er med sin forståelse og erfaring fra organisering i ishockey med i styret for å bidra med kunnskap og meninger. Hun tillegges ingen faste oppgaver men kan få enkeltoppgaver når det passer. 

Michael Markusson gjør IT og skriver referat.

 

2) Signering av siste protokoller, årsmøtet

Protokollen fra årsmøtet ble signert.

Vedtak:

Referat fra styremøter sendes ut og kommenteres, deretter legges referatene ut på NOHAs hjemmesider. Referat fra forrige møte signeres på neste møte.

 

3) Seriespillet. Utsendelse av info/påmelding m/dato.  

Vedtak:

Styret avventer påmelding før seriespillet vedtas endelig.

Det jobbes foreløpig etter modell med 3 divisjoner med henholdsvis 8, 8 og 5 lag.

Muligens er det kun er plass til 6 lag i første divisjon, 6 lag i tredje divisjon (50+) og resten av lagene i andre divisjon. Ken Thomle ser på påmeldte og deler erfaringer med Kai.

Kai ser på serieoppsettet og tenker videre prinsipielt.

NOHA v/Kai Sender ut påmelding ganske straks med frist 1. juli.

Avgifter per lag i Veteranserien sesongen 2019/2020:

200,- per klubb i medlemsavgift NOHA

2.000,- per lag i påmeldingsavgift for å spille Veteranserien.

Informasjon til klubbene på det internasjonale. Ved spill utenlands gjelder ikke grunnlisens. Utvidet lisens dekker utenlands.

NOHA bør anbefale alle som spiller ute å kjøpe utvidet dekning.

 

4) Dommersaken. Nødvendig utsendelse av info.

Vedtak:

Dommermøte og dommerkurs i slutten av september - skaffe is og instruktører

I Løren ishall, koordinere med Terje N. Hesten

Ta kontakt med klubbene gjennom informasjon om påmelding av lag til Veteranserien for å oppfordre klubbene til stille med dommer og sende dommere til kurs. Dommere bør ha lisens.

Matchstraffreglene skal oppdateres på dommerskjema og på NOHA hjemmeside.

 

5) Økonomi/ budsjett v/B.W.

Ingen hendelser siden Generalforsamlingen

 

6) Eventuelt. Alle.

Saker fra Årsmøtet:

a) Hilde Lenschow fra Jutul vil at vi skal ha mer kjønnsnytral ordlyd i regelverket til NOHA.

Vedtak: NOHA innarbeider kjønnsnøytral ordlyd i alle regelverk.

 

b) Matchprotokoller: Skal vi fortsette med skriftlige rapporter eller skal lagene bruke TA og føre protokollen digitalt? 

Vedtak: Styret jobber videre med å sette systemet frem mot seriestart.

 

7) Neste møte.

Vedtak: Styret legger opp til møter første tirsdag i hver måned.

I august blir tirsdag den 13. august for å møte fristen fra Ishockeyforbundet på serieoppsettet.

 

Møtet avsluttet kl. 19.15

Løren 11. juni 2019

Michael Markusson

Referent